Obowiązuje od dnia: 2014-12-25

ZOBACZ TAKŻE REGULAMIN SKLEPU

 1. Polityka Ochrony Prywatności

  1. taniesuple.org oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.  taniesuple.org z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności taniesuple.org zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. taniesuple.org sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem taniesuple.org

  2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w : taniesuple.org jest firm PACO ATHLETIC SHOP z siedzibą w Lublinie 20-410, przy ul. 1-go Maja 12

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością taniesuple.org w zakresie  w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach taniesuple.org (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

  5. Klienci mogą przeglądać sklep taniesuple.org oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta taniesuple.org oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez taniesuple.org informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez taniesuple.org i za zgodą Klientów.

  8. W przypadku uzyskania przez taniesuple.org wiadomości o korzystaniu przez Klienta z taniesuple.org niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, taniesuple.org może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  9. taniesuple.org zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy taniesuple.org zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez taniesuple.org danych osobowych innemu niż taniesuple.org administratorowi danych.

  10.  taniesuple.org zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.  taniesuple.org zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. taniesuple.org może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec  taniesuple.org lub też gdy taniesuple.org uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w taniesuple.org naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  11. taniesuple.org wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  12. taniesuple.org stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z taniesuple.org. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z taniesuple.org, może jednak spowodować pewne utrudnienia.