Regulamin obowiązuje od dnia: 2014-12-25

 1. Sklep www.taniesuple.org to sklep internetowy, dostępny w domenie www.taniesuple.org , posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr: 15148, nr NIP 712-025-32-04, nr Regon: 430116811, z siedzibą w Lublinie przy ul. 1-go Maja 12 20-410 Lublin

  1. www.taniesuple.org prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.taniesuple.org

  2. Klienci mają możliwość korzystania z www.taniesuple.org dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.taniesuple.org (dalej: Konto). Świadczenie usług w ramach Konta na www.taniesuple.org ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z www.taniesuple.org dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@taniesuple.org z prośbą o rozwiązanie umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których www.taniesuple.org. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.taniesuple.org należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z hasłem dostępu do Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a taniesuple.org., której przedmiotem są usługi świadczone przez www.taniesuple.org, na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.taniesuple.org, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.taniesuple.org oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  5. Wszystkie produkty dostępne w www.taniesuple.org są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.taniesuple.org są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.

  7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepach stacjonarnych taniesuple.org. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w www.taniesuple.org w zakładce "dostawa".

  8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a www.taniesuple.org dotycząca zakupu danego produktu w www.taniesuple.org ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.taniesuple.org jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta sklep stacjonarny taniesuple.org

  9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach www.taniesuple.org, Athletic Shop może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.taniesuple.org produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

   • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

   • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

   • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

  11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w www.taniesuple.org, Athletic Shop zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

  12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego sklepu www.taniesuple.org. O możliwości odebrania zamówionego produktu  Athletic Shop informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

  13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy do produktu nie jest dostarczona gwarancja producenta/importera, produkt należy odesłać na adres, bądź dostarczyć osobiście do Athletic Shop, Adres sklepu:  Athletic Shop: Lublin, ul. 1-go Maja 12. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt taniesuple.org lub odbierany osobiście w siedzibie sklepu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

  14. taniesuple.org odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres taniesuple.org podany w górnej części Regulaminu, na koszt Athletic Shop. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po przyjęciu reklamacji drogą elektroniczną.

  16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że taniesuple.org. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez taniesuple.org albo taniesuple.org nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

  17. taniesuple.org rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni taniesuple.org nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi taniesuple.org. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

  19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w taniesuple.org i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@taniesuple.org w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez taniesuple.org dokonanych przez Klienta zakupów. Zwrot nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu taniesuple.org wskazanego w art. 13, na swój koszt.

  20. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego www.taniesuple.org nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Kupujący, składający zamówienie za pośrednictwem któregokolwiek kanału internetowego, dostępnego poprzez sieć Internet, składa ofertę kupna lub zapytanie o dostępność określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

  21. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.

  22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru w kanale dystrybucyjnym Sprzedawcy. Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.

  23. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie nie będzie realizowane i zostanie automatycznie anulowane.

  24. Podane przez Klientów dane osobowe taniesuple.org zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w www.taniesuple.org wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w www.taniesuple.org Adres e-mail będzie przetwarzany przez taniesuple.org oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o www.taniesuple.org

  25. taniesuple.org może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.taniesuple.org. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez taniesuple.org, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  26. Klient przy pierwszym logowaniu w www.taniesuple.org licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Athletic Shop.

  27. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  28. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez taniesuple.org w ramach www.taniesuple.org będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 2. ZAŁĄCZNIK nr 1
  Polityka Ochrony Prywatności

  1. taniesuple.org oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.taniesuple.org oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności taniesuple.org oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. taniesuple.org oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.taniesuple.org.

  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w www.taniesuple.org jest: Athletic Shop

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością www.taniesuple.org oraz Sklepu w zakresie www.taniesuple.org, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.taniesuple.org (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

  5. Klienci mogą przeglądać sklep www.taniesuple.org oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta www.taniesuple.org oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez taniesuple.org informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez taniesuple.org i za zgodą Klientów.

  8. W przypadku uzyskania przez taniesuple.org wiadomości o korzystaniu przez Klienta z taniesuple.org niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Athletic Shop może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  9. taniesuple.org zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy taniesuple.org zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez taniesuple.org danych osobowych innemu niż taniesuple.org administratorowi danych.

  10. taniesuple.org zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. taniesuple.org zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. taniesuple.org może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec taniesuple.org lub też gdy taniesuple.org uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w www.taniesuple.org naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  11. taniesuple.org wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  12. taniesuple.org stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z taniesuple.org. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z taniesuple.org, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 3. ZAŁĄCZNIK nr 2
  Odstąpienie od umowy.

  W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając na adres sklep@taniesuple.org wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

  Przesyłkę nadaj na adres:
  ATHLETIC SHOP

  ul. 1-go Maja 12

  20-410 Lublin

  UWAGA!
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  ATHLETIC SHOP

  ul. 1-go Maja 12

  20-410 Lublin
  sklep@taniesuple.org

  Ja ....................................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
  .......................................................................................,
  numer zamówienia.................................................................
  Data zawarcia umowy to.........................................................,
  data odbioru .......................................................................

  Imię i nazwisko.....................................................................
  Adres................................................................................
  Data.................................................................................